رزرو کنید
منو
بستن
EN فارسی

شرایط و ضوابط

اداره كل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري


مقدمه : 

به استناد ماده 25 آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هيئت محترم وزيران و با عنايت به لزوم هماهنگي و حفظ وحدت رويه در ذخيره و ابطال واحدهاي اقامتي و به منظور قانونمند نمودن و صيانت از حقوق مسافران و بهره برداران واحدهاي اقامتي كه نقش قابل توجهي در افزايش رضايتمندي مردم، حمايت از سرمايه گذاران و نهايتاً توسعه صنعت گردشگري خواهد داشت، شيوه نامه اجرايي ذخيره اتاق و ابطال آن در واحدهاي اقامتي در قالب 29 ماده و 4 تبصره به شرح ذيل جهت اجرا و اعمال در كليه مراكز اقامتي كشور اعلام مي گردد .

بخش اول) شرايط عمومي

ماده 1 ) پس از ارائه درخواست اوليه و اعلام مبلغ پيش پرداخت توسط واحد اقامتي، متقاضي بايد در مهلت زماني تعيين شده نسبت به واريز وجه به صندوق يا به حساب بانكي اعلام شده اقدام و مستندات پرداخت را به نحو مقتضي در اختيار واحد اقامتي قرار دهد .

ماده 2 ) واحدهاي اقامتي موظفند تائيديه و يا عدم تائيديه درخواست رزرو را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت پس از وصول درخواست، با ملحوظ نمودن شرايط ماده 3 به متقاضي اعلام نمايند.

ماده 3 ) قطعي بودن رزرو و شرايط رزرو شده صرفاً به تاييديه رزرو مستند خواهد بود و كليه شرايط و اطلاعات ضروري شامل اطلاعات هويتي ميهمان، زمان صدور و تاريخ پذيرش، نام مسئول صدور تائيديه علي الخصوص نرخ تمام شده با احتساب تمام عوارض قانوني بايد در برگه تائيديه منظور گردد .

ماده 4 ) ذخيره اتاق بنا بر درخواست متقاضي و يا دفتر خدمات سياحتي و جهانگردي و بنام ميهمان استفاده كننده صادر و غير قابل انتقال مي باشد.

ماده 5 ) رزروهاي بدون پيش پرداخت و يا بدون مكاتبه رسمي و كسب تائيديه واحد اقامتي فاقد اعتبار مي باشند و واحد اقامتي مسئوليتي در قبال آنها نخواهد داشت .

ماده 6 ) افراد زير 2 سال از پرداخت هرگونه هزينه اقامت معاف بوده و افراد بين 2 الي 12 سال درصورت عدم استفاده از سرويس اضافه نيم بهاء و براي افراد بالاي 12 سال نرخ به طور كامل محاسبه خواهد شد .

ماده 7 ) ساعت رسمي تخليه اتاق حداكثر ساعت 12 ظهر و تحويل اتاق ساعت 14 مي باشد. .

ماده 8 ) ميهمان بايد در هنگام ورود به واحد اقامتي برگ تائيديه رزرو را به پذيرش ارائه نمايند.

ماده 9 ) در هنگام ورود به واحد اقامتي، ميهماني كه اتاق به نام ايشان رزرو شده بايد شناسنامه، كارت ملي و يا گذرنامه معتبر خود و ساير همراهان را براي دريافت اتاق به پذيرش نشان دهند .
تبصره: درصورت ارائه هرگونه مدارك هويتي و اطلاعات نادرست، عواقب ناشي از آن برعهده ميهمان مي باشد

ماده 10 ) واحد اقامتي درخصوص جاماندن، تاخير و يا لغو برنامه حركت وسيله سفر ميهمانان هيچگونه مسئوليتي نداشته و درصورت عدم مراجعه ميهمانان در روز مقرر، مشمول شرايط ابطال رزرو خواهند بود .

ماده 11 ) چنانچه به علل خاص، رخداد بلاياي طبيعي، دلايل امنيتي و حوادثي كه خارج از كنترل و اراده دو طرف باشد رزرو انجام شده لغو گردد، وجوه دريافتي بايد عيناً مسترد شود .

ماده 12 ) چنانچه پس از واريز مبلغ رزرو و دريافت برگ تائيد ، يه واحد اقامتي به دليلي غير از موارد ماده 11 نتواند نسبت به ارائه مكان بر اساس تائيديه صادره اقدام كند، مدير واحد موظف است با موافقت ميهمان نسبت به تامين واحد اقامتي ديگري با شرايط و قيمت مشابه براي ميهمان اقدام نموده و در غير اين صورت، ضمن استرداد كل وجه دريافتي ، بايد جريمه اي معادل 100 %هزينه يك شب اقامت به ازاء هر اتاق را به ميهمان پرداخت نمايد .

ماده 13 ) ميهماناني كه به هر دليل از انجام سفر منصرف و يا تمايل به تغيير رزرو دارند، بايد مراتب را كتباً به واحد اقامتي اطلاع داده و تائيديه واحد را دريافت نمايند . تغيير تاريخ در صورت امكان و خالي بودن اتاق تا 15 روز قبل از ورود بدون هزينه خواهد بود. در غير اينصورت ابطال رزرو قبلي و انجام رزرو در تاريخ جديد هر دو تابع مقررات مندرج در بندهاي مرتبط همين آئين نامه مي باشد .

ماده 14 ) درصورت رزرو در قالب تور دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي ، مقررات رزرو گروهي اعمال خواهد شد .

ماده 15 ) خسارات وارده به اموال و اثاثيه واحد اقامتي برعهده ميهمان است، مگر اينكه دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي پرداخت خسارات مزبور را تعهد نمايد.

بخش دوم) شرايط اختصاصي رزروهاي انفرادي

ماده 16 ) اقامت ميهمانان در واحد اقامتي مطابق تاريخ مندرج در تائيديه رزرو بوده و تمديد اقامت منوط به تائيد واحد اقامتي است .

ماده 17 ) ورود ميهمان تا قبل از ساعت 6 صبح، يك شب اقامت كامل و پس از آن حداكثر تا50 %هزينه كامل اقامت يك شب محاسبه خواهد شد . همچنين، درصورت درخواست ميهمان جهت افزايش زمان اقامت تا ساعت 18 حداكثر تا 50 %و پس از آن هزينه كامل يك شب اقامت از ميهمان دريافت مي گردد .
تبصره : در صورت توافق طرفين و به منظور رعايت اصول مشتري مداري، حذف و يا تعديل هزينه هاي مندرج در اين ماده امكانپذير مي باشد .

ماده 18 ) حداقل مبلغ پيش پرداخت جهت رزروهاي انفرادي، هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق مي باشد .

ماده 19 ) چنانچه ميهمان در زمان مقرر به واحد اقامتي مراجعه ننموده و يا تا موعد مقرر بصورت مكتوب علت عدم حضور خود را به واحد اعلام ننمايد، مكان ذخيره شده فقط به مدت يك شب خالي نگه داشته شده و تائيديه ذخيره جا از روز بعد باطل مي گردد. در اين حالت، خسارت وارده بر اساس هزينه يك شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پيش پرداخت كسر خواهد شد، بجز موارد خاص كه مشمول توافق قبلي طرفين باشد .

بخش سوم) شرايط اختصاصي رزروهاي گروهي از طريق دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي

ماده 20 ) دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي بايد در برگه درخواست رزرو ارسالي به واحد اقامتي، تاريخ دقيق ورود و خروج، تعداد ميهمانان، اسامي و مشخصات كامل آنها، تعداد و نوع اتاق ها، نوع پذيرايي و هزينه هاي قابل پرداخت توسط رزرو كننده را به تفكيك معلوم و مشخص نمايند .

ماده 21 ) معرفي كليه ميهمانان به واحد اقامتي بايد با معرفي نامه مهرشده و امضاء دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي (اصل و يا نمابر) باشد .

ماده 22 ) درصورت تقاضاي اتاق بيشتر از حد توافق شده از سوي دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي، بايد هماهنگي هاي لازم بصورت كتبي و اخذ تائيديه با واحد اقامتي بعمل آمده، درغير اين صورت واحد اقامتي مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت .

ماده 23 ) دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي به منظور انجام هماهنگي هاي اقامت و ارائه خدمات براي گروه هاي بيش از 10 نفر، بايد راهنما و يا نماينده اي را كتباً به واحد اقامتي معرفي نمايند .

ماده 24 ) در صورت عدم انجام هماهنگي هاي قبلي، واحدهاي اقامتي هيچگونه تعهدي نسبت به همجواري اتاق هاي رزرو شده، قرارگيري در يك طبقه، رنگ و شكل خاص و طبقه اتاق ندارند. شماره اتاق هنگام ورود ميهمان به واحد اقامتي تعيين مي گردد .

ماده 25 ) مبلغ پيش پرداخت و شرايط پرداخت جهت رزرو جا تورهاي مسافرتي كه از طريق دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي صورت مي پذيرد، مطابق توافق مكتوب طرفين مشخص خواهد شد . در غير اينصورت دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي بايد %50 هزينه اقامت يك شب به ازاء تعداد اتاق هاي درخواستي را در هنگام رزرو و الباقي هزينه اقامت يك شب به ازاء تعداد اتاق هاي درخواستي را 48 ساعت قبل از ورود ميهمانان پرداخت نمايند. بديهي است عدم پرداخت مبلغ قرارداد و تسويه حساب به منزله انصراف از رزرو محسوب گرديده و واحد اقامتي مجاز است برابر شرايط ابطال رزرو اقدام نمايد .

بخش پنجم) شرايط ابطال رزرو در واحدهاي اقامتي

ماده 26 ) چنانچه اتاق هاي واحد اقامتي در قالب تور مسافرتي و از طريق دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي رزرو شده باشد، هزينه ابطال آن، مشروط به توافق مكتوب طرفين و ثبت در برگه تائيديه و يا قرارداد منعقده، مشمول مفاد اين شيوه نامه نمي باشد .

ماده 27 ) در صورت عدم توافق مكتوب قبلي ، چنانچه پس از واريز مبلغ رزرو و دريافت برگ تائيد به هر دليل رزرو توسط متقاضي كنسل شود، ميزان خسارتي كه بايد پرداخت گردد (از مبلغ پيش پرداخت كسر گردد) به شرح زير محاسبه خواهد شد:
الف) اگر متقاضي تا 20 روز قبل از زمان رزرو شده براي استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نمايد، هيچگونه جريمه اي تعلق نخواهد گرفت
ب) از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 20 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
ج) 10 روز 6تا روز قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 30 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
د) از 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود ميهمان به واحد اقامتي، مبلغ 50 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق
هـ) 48 ساعت قبل تا زمان ورود ميهمان، مبلغ 70 درصد هزينه اقامت يك شب به ازاء هر اتاق

تبصره :1 چنانچه ميهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا به هر دليلي از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد، ه زينه يك شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پيش پرداخت كسر خواهد شد، بجز موارد خاص با توافق طرفين.
تبصره :2 كاهش تعداد اتاق هاي رزرو شده توسط دفاتر خدمات سياحتي و جهانگردي تا 48 ساعت قبل از ورود و تا سقف 10 %قابل قبول بوده و مشمول جريمه نمي گردد.

بخش ششم) ساير مقررات

ماده 28 ) در ساير موارد خاص كه شرح آن در اين شيوه نامه گنجانده نشده است، نظر كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعمال خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع در كميته اي متشكل از نمايندگان تشكل هاي حرفه اي مرتبط و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بررسي و ابلاغ راي خواهد .

ماده 29 ) از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه، كليه بخشنامه ها و ضوابط قبلي در اين خصوص ملغي اعلام مي گردد.

رفتن به بالا